Algemeen

BC Landegem hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC Landegem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als BC Landegem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

BC Landegem

Zetel: Grote Heirenthoek

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door BC Landegem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 2. Het versturen van informatie over onze activiteiten en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 3. Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
  1. Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
  2. Sportieve administratie in het kader van jeugdweekend, intraclub,… (uitvoering overeenkomst)
 4. Het deelnemen aan competities en tornooien
  1. Sportieve administratie(gerechtvaardigd belang)
  2. Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)
 5. Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst)
 6. Promotie, PR en communicatie waaronder
  1. Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  2. Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
  3. Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
 • Financiële bijzonderheden ( betalingen lidmaatschap)
 • Opleiding en vorming
 • Sportieve gegevens (o.a. klassement, uitslagen, …)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)
 • Subsidiërende overheden
 • De sportfederatie, zijnde Badminton Vlaanderen

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn

BC Landegem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

BC Landegem verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens BC Landegem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. We houden rekening met uw mening en verwerken die zo snel mogelijk.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

BC Landegem kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

Ranking enkelcompetitie

Elk ziekenfonds biedt tegenwoordig een terugbetaling aan op het lidmaatschap van een sportclub.

Van de club ontvang je in de loop van de maand januari van datzelfde jaar een attest voor het ziekenfonds, dit pas nadat het lidgeld ten laatste op het eind van het vorige kalenderjaar betaald is.

 

Wat is de jeugdcup?

De PBO Jeugdcup is een reeks jeugdtornooien binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Het is een open jeugd circuit voor alle badmintonners van -9 tot -17 jaar. De bedoeling van de Jeugdcup is elke jeugdspeler aangesloten bij een Oost-Vlaamse club, te laten kennis maken met badminton in tornooivorm. Elke jeugdspeler speelt in de eigen leeftijdscategorie een aantal wedstrijden tegen leeftijdsgenoten. Er wordt steeds een rangschikking opgemaakt, zodat op het einde van het badmintonseizoen, een winnaar per reeks kan worden aangeduid.

Wil je proeven van tornooien en competitie, aarzel dan zeker niet om in te schrijven voor meerdere Jeugdcups.

Hoe inschrijven?

Het inschrijven voor tornooien gebeurt online of via de mail met daarin de link naar het tornooi die wordt doorgestuurd naar onze jeugd.

Je moet wel een VBL lidnummer hebben om te kunnen inschrijven, dit kan je op zoeken op de VBL-site of aanvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deelname betalend

Voor de deelname aan het tornooi wordt per dicipline een inschrijvingsgeld betaald.

Trainers & vervoer

Er kan door de deelnemers onderling afgesproken worden om met enkele ouders de verplaatsing te doen, indien mogelijk zal er ook een trainer of begeleider aanwezig zijn die de taak van coach en chauffeur op zich neemt.

Leeftijdstelling 2017-2018

1. Voor het kalenderjaar 2017 zijn de leeftijdscategoriëen:
• Minibad: 2008 of later
• U11: 2007
• U13: 2005 en 2006
• U15: 2003 en 2004
• U17: 2001 en 2002
2. Voor het kalenderjaar 2018 zijn de leeftijdscategoriëen:
• Minibad: 2009 of later
• U11: 2008
• U13: 2006 en 2007
• U15: 2004 en 2005
• U17: 2002 en 2003

Uitslagen jeugdcup

Wil je de resultaten raadplegen van de gespeelde ontmoetingen dan vind je dit terug op onze site onder PBO jeugdcup kalender. 

 

 

Logo badmintonplus

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com